Rasism mot samer - en kartläggning

Det senaste årtiondet har det blivit allt tydligare att samer som lever i Sverige har sämre psykisk hälsa än icke-samer. Etnisk diskriminering och rasism antas vara bakomliggande orsaker till detta. På uppdrag av Sametinget och regeringen genomför Vaartoe en kartläggning av rasismen mot samer i Sverige. Kartläggningen är nu färdig och finns att ladda ner på sametingets hemsida.

Till rapporten

Kartläggningen, som genomförs under 2018, visar hur och var samer utsätts för rasism i landet, och vad detta får för konsekvenser.

Arbetet innehåller följande delmoment:

  • Att samla befintlig vetenskaplig kunskap om rasismen mot samer.
  • Att samla in och analysera befintligt material från Sameradions kampanj #árgabeavvirásismamuvuostasápmelazzan / #vardagsrasismmotmigsomsame
  • Att samla in och sammanställa anmälningar av etnisk diskriminering mot samer.
  • Att genomföra en webbenkät där samer får rapportera i vilken utsträckning de blir utsatta för rasism, och hur denna rasism ser ut.
  • Att särskilt kartlägga renskötande samers upplevelse av att vara utsatt för rasism, detta då undersökningar visat att denna grupp är särskilt utsatt för negativ behandling på grund av deras samiska identitet.

Det insamlade materialet kommer sättas i ett historiskt sammanhang och belysas med forskning om andra urfolks utsatthet internationellt. Det insamlade materialet kommer också ingå i förarbetet till en framtida studie om samers hälsa på Vaartoe som Per Axelsson och Christina Storm Mienna förbereder.

Arbetes leds av projektledare Tobias Poggats och skall sammanställas i en kunskapsöversikt som skall vara klar under hösten 2018.

Arbetsgrupp:


Tobias Poggats
Patrik Lantto
Per Axelsson
Coppelié Cocq
Jon Petter Stoor


Kontakt

Projektledare
Tobias Poggats

Kontakt
Foto: Jonatan Stålhös